MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu, SATICI tarafından ALICI'ya satışı yapılan ve nitelikleri ile satış fiyatı aşağıda belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. ALICI, bu Ön Bilgilendirme Formu'nu kabul ederek, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde siparişin toplam bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödemeyi taahhüt etmektedir. ALICI, bu hususlar konusunda bilgilendirildiğini ve bu hususlarda SATICI ile mutabık kaldığını peşinen kabul etmektedir.


2. SATICI BİLGİLERİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Ünvanı : {FIRMAUNVAN}

Adresi : {FIRMAADRES}

Telefon :{FIRMATELEFON}

Fax :{FIRMAFAX}

E-mail:{FIRMAEPOSTA}

 

3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}

Adresi:{TESLIMATADRES}

Telefon:{TESLIMATTELEFON}

E-mail:{TESLIMATEPOSTA}

 

4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}

Adresi:{TESLIMATADRES}

Telefon:{TESLIMATTELEFON}

E-mail:{TESLIMATEPOSTA}

 

 

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 • 5.1 Malın / Ürün / Ürünlerin / Hizmetin Temel Özellikleri: Malın, ürünün veya hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi), SATICI'ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmişse, ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
 
 • 5.2 Listelenen ve Sitede İlan Edilen Fiyatlar: İlan edilen fiyatlar, satış fiyatını yansıtmaktadır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 
 • 5.3 Satış Fiyatı: Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tarih : {TARIH}

Sipariş No: {SIPARISNO}

Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı 

<tr id='URUNKALEMLERI'></tr>

 

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: {ODEMETIPI}

Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}

{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR}

 

6. GENEL HÜKÜMLER

 • 6.1 ALICI'nın Onayı: ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.2 Teslimat Süresi: Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 • 6.3 SATICI'nın Taahhütleri: SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.4 Ürün Değişikliği: SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 • 6.5 İmkanın Ortadan Kalkması Durumu: SATICI, sözleşme konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, eğer talep edilirse 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.6 Ödeme Sorumluluğu: ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.7 Kredi Kartı Kullanımı: ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde tüm nakliye giderleri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.8 Mücbir Sebep Durumu: SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

7. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}

Adresi:{TESLIMATADRES}

Telefon:{TESLIMATTELEFON}

E-mail:{TESLIMATEPOSTA}

 

Fatura teslim: Fatura, ödeme ile birlikte dijital olarak oluşturulur ve makul bir süre içerisinde ALICIya e-posta aracılığı ile iletilir. 

 

8. CAYMA HAKKI

 • 8.1 Cayma Hakkı: ALICI, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 • 8.2 Cayma Hakkı Kullanım Şartları: Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde,
 • 8.2.1. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 • 8.2.2. İade formu,
 • 8.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • 8.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 • 8.2.5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 • 8.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 

9. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

 • 9.1.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 
 • 9.1.2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 
 • 9.1.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
 • 9.1.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
 • 9.1.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 
 • 9.1.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler. 
 • 9.1.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
 • 9.1.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 
 • 9.1.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. 
 • 9.1.10 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 

10. ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

TARİH : {TARIH}

SATICI : {FIRMAUNVAN}

ALICI : {TESLIMATALICI}

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Çerez Politikası 'nı inceleyebilirsiniz.